منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

کیاسم؛ تولید کننده کودها و سموم کشاورزی