منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

محصولات

سیترال 20-20-20 کیاسم - تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی
کودهای کشاورزی

سیترال 20-20-20

کیاسم؛ تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی

15-5-30 کیاسم - تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی
کودهای کشاورزی

سیترال 15-5-30

کیاسم؛ تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی