منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

کیاسم؛ تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی