منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

کلسیم پتاسیم نیترات

کلسیم پتاسیم نیترات (کلسی دوو) 15-0-13+25
  • تامین کننده همزمان پتاسیم و کلسیم در گیاه
  • بهبود خصوصیات کمی و کیفی میوه ها
  • نقش کلیدی در تنظیم فشار اسمزی سلولی، تنظیم نمو سلولی و کنترل تعریق و فتوسنتز گیاهی
  • دارای فرم نیتروژن قابل جذب و تسهیل کننده جذب عناصر دیگر