منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

فعالیت ها و رویدادهای کیاسم

سفر تجاری به عراق جهت عقد قرارداد با شرکای خارجی جهت صادرات -همراه رییس اتاق بازرگانی عراق