منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

فعالیت ها و رویدادهای کیاسم

فناور برتر استان کرمان – سال ۹۹