منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

فعالیت ها و رویدادهای کیاسم

نمایشگاه تبریز تیرماه ۱۴۰۰