منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

arian

قارچ کش ها

بردو کیا

معرفی : بردو کیا یک قارچ کش و باکتری کش

قارچ کش ها

اکسی کلرور مس

معرفی : اکسی کلرور مس یک قارچ کش-باکتری کش حفاظتی

اصلاح کننده ها

نیتروسفر

معرفی : فسفر در خاک های قلیایی به صورت تثبیت

محرک های رشد

سیترال کیامین

معرفی : آمینواسید پودری کیامین حاوی 35 درصد اسید آمینه