منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال سولفات آمونیوم

معرفی :

کود سولفات آمونیوم سیترال، یک منبع مناسب جهت تامین نیتروژن و گوگرد مورد نیاز گیاه می باشد که موجب افزایش رشد رویشی و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی می شود. این کود به سه شکل پودر، کریستال و گرانول ارائه می گردد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
حداقل نیتروژن آمونیاکی (N) 20.5
حداقل سولفات محلول در آب (S) 23

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محصولات آبیاری (کیلوگرم در هکتار) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 100-150 1 تا 2 نوبت در طول دوره ی رشد
گیاهان زراعی 100-200 1 تا 2 نوبت در طول دوره ی رشد
سبزی، صیفی و گلخانه ای 75-100 2 تا 3 نوبت در طول دوره ی رشد