منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال مونو آمونیوم فسفات

معرفی :

مونو آمونیوم فسفات سیترال، با دارا بودن 12 درصد نیتروژن و 61 درصد فسفر محلول، تامین کننده همزمان این دو عنصر ضروری برای گیاهان می باشد. این کود برای خاک های خنثی یا با pH قلیایی مفید می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 12
فسفر (P2O5) 61

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محصولات آبیاری (کیلوگرم در هکتار) زمان و نوبت مصرف
زراعی 10-20
باغی 30-50 در زمان کاشت و ابتدای دوره رشد و تکرار در صورت نیاز گیاه
سبزی، صیفی و گلخانه ای 15-30