منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال سولفات پتاسیم

معرفی :

کود سولفات پتاسیم سیترال محلول در آب بوده و تامین کننده نیاز گیاه به گوگرد و پتاسیم می باشد، این مهم باعث کاهش pH خاک های قلیایی و در نتیجه افزایش هم زمان جذب عناصر ریز مغذی می گردد و همچنین سبب افزایش کیفیت و عملکرد گیاه، افزایش رنگ پذیری و طعم میوه و … می شود. مصرف این کود بهترین گزینه برای تامین نیاز گیاه به عنصر پتاسیم می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
پتاسیم محلول در آب (K2O) 50
گوگرد محلول در آب (SO4) 52.5

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول میزان مصرف خاکی (کیلوگرم/هکتار) میزان مصرف محلول پاشی (کیلوگرم/هزار لیتر آب) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 80-100 2 1 تا 2 نوبت در طول دوره ی رشد
گیاهان زراعی 30-50 1-2 1 تا 2 نوبت در طول دوره ی رشد
سبزی، صیفی و گلخانه ای 50-70 1-2 2تا 3 نوبت در طول دوره ی رشد