منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال – هیومیک

  • افزایش قابلیت توسعه سیستم ریشه ای گیاهان
  • کاهش دهنده میزان تاثیر محیطی مانند شوری و خشکی
  • قابل استفاده در سیستم های آبیاری تحت فشار
  • افزایش میزان ماده آلی خاک