منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال – مرغی

افزایش دهنده چسبندگی و نگهداری اب در خاک های شنی افزایش میزان ماده آلی خاک تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه