منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال هیومیکا (هیومیک اسید)

معرفی :

اسید هیومیک پودری سیترال، با کاهش pH خاک و افزایش نفوذ پذیری موجب ‌تحریک جوانه زنی بذر و توسعه ریشه شده و میزان جذب مواد مغذی موجود در خاک را افزایش می دهد و موجب مقاومت گیاهان در مقابل سرما، خشکی، شوری آب‌ و کم ‌آبی می گردد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
هیومیک اسید 53
پتاسیم محلول در آب (K2O) 7
فولویک اسید 7

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

شیوه استفاده کیلوگرم در هکتار (طی هر نوبت)
درختان میوه آبیاری
آبیاری قطره ای
3-4
2-2.5
گیاهان زراعی آبیاری
آبیاری قطره ای
2-2.5
1.5-2
سبزی، صیفی و گلخانه ای آبیاری
آبیاری قطره ای
2-2.5
1.5-2