منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال آمینو اسید

معرفی :

سیترال آمینو اسید مایع حاوی 15 درصد از اسید های آمینه مورد نیاز گیاه جهت رشد اندام های گیاهی، افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی و … می باشد. استفاده از این محصول موجب جبران کمبود اسید های آمینه در زمان بروز ناهنجاری های محیطی و غیر محیطی می شود.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 4
اسید آمینه آزاد (AA) 15

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول میزان مصرف (لیتر) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 1.5-2 در هزار لیتر آب با شروع فصل بسته به شدت کمبود و نیاز گیاه،
تکرار تا اوایل دوره زایشی
گیاهان زراعی 1-2 در هر هکتار با شروع فصل بسته به شدت کمبود و نیاز گیاه،
تکرار تا اوایل دوره زایشی
سبزی، صیفی 1.5-3.5 در هر هکتار با شروع فصل بسته به شدت کمبود و نیاز گیاه،
تکرار تا اوایل دوره زایشی
گلخانه ای 1.5-3.5 در هزار لیتر آب با شروع فصل بسته به شدت کمبود و نیاز گیاه،
تکرار تا اوایل دوره زایشی