منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

دهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران (دی ماه 1402)