منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

اصلاح کننده ها

اصلاح کننده ها

نیتروسفر

معرفی : فسفر در خاک های قلیایی به صورت تثبیت