منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

کودهای کشاورزی

اصلاح کننده ها

نیتروسفر

معرفی : فسفر در خاک های قلیایی به صورت تثبیت

محرک های رشد

سیترال کیامین

معرفی : آمینواسید پودری کیامین حاوی 35 درصد اسید آمینه

محرک های رشد

سیترال مرغی

معرفی : کود مرغی مایع سیترال، منبعی قوی از مواد