منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

قارچ کش ها

قارچ کش ها

بردو کیا

معرفی : بردو کیا یک قارچ کش و باکتری کش

قارچ کش ها

اکسی کلرور مس

معرفی : اکسی کلرور مس یک قارچ کش-باکتری کش حفاظتی