منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال کیامین

معرفی :

آمینواسید پودری کیامین حاوی 35 درصد اسید آمینه آزاد است که موجب افزایش مقاومت در زمان بروز تنش های محیطی و غیر محیطی، تامین بخش زیادی از انرژی مورد نیاز گیاه، تحریک رشد و در نتیجه افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی می گردد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
اسید آمینه کل 65
اسید آمینه آزاد 35
شماره ثبت ماده کودی:

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول کود آبیاری (کیلوگرم/هکتار) محلول پاشی (کیلوگرم)
سبزی، صیفی 4-5 در هزار لیتر آب 1-2
درختان میوه 3-4 1 در هکتار
محصولات گلخانه ای 3-4 1 در هکتار