منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال کلسی دوو (کلسیم پتاسیم نیترات)

معرفی :

سیترال کلسی دوو به طور همزمان کلسیم، پتاسیم و ازت مورد نیاز در طول دوره رشد رویشی و زایشی گیاه را تامین می کند. این ترکیب جهت استفاده در سیستم های آبیاری و به صورت محلول پاشی قابل استفاده می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 15
کلسیم محلول در آب (CaO) 25
پتاسیم محلول در آب (K2O) 13

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محصولات کود آبیاری (کیلوگرم در هکتار) محلول پاشی (در هزار لیتر آب) خاکی (کیلوگرم در هکتار) زمان و نوبت مصرف
زراعی 5-10 2 15-20 آغاز مرحله رشد، مرحله گلدهی
باغی 7-10 2-3 10-15 پس از گلدهی درختان میوه
سبزی، صیفی و گلخانه ای 5-10 2-3 10-15 پس از گلدهی