منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال سیلیکانتو (سیلیکات پتاسیم)

معرفی :

سیترال سیلیکانتو با تامین همزمان دو عنصر سیلیسیم و پتاسیم موجب افزایش فتوسنتز، کاهش میزان تبخیر و تعرق، بهبود رشد زایشی، ارتقا عملکرد محصول و … می شود.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
پتاسیم محلول در آب (K2O) 14
سیلیس محلول در آب (SiO2) 28

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محصولات آبیاری (کیلوگرم در هکتار) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 2-2.5 در هزار لیتر آب بعد از تشکیل میوه و تکرار در صورت نیاز به فاصله15 روز
گیاهان زراعی 2 در هکتار ابتدای ساقه روی و تکرار در صورت نیاز به فاصله 15 روز
سبزی، صیفی 2 در هکتار بعد از گلدهی
گلخانه ای 2 در هزار لیتر آب بعد از گلدهی