منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال نیترات کلسیم

معرفی :

سیترال نیترات کلسیم، به دلیل دارا بودن سطح بالایی از کلسیم موجب استحکام دیواره های سلولی گیاه می شود، حضور نیتروژن در این کود تاثیر مثبتی بر جذب کلسیم در گیاهان دارد. این کود عاری از کلرید، سدیم و سایر عناصر مضر می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 12
نیتروژن به فرم نیترات 12
کلسیم محلول در آب (CaO) 24
pH محلول 10 درصد 6

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول کود آبیاری (کیلوگرم/هکتار) محلول پاشی (کیلوگرم/هزار لیتر آب) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 50-100 2 1 تا 2 نوبت در طول دوره ی رشد
گیاهان زراعی 50-70 1.5-2 1 تا 2 نوبت در طول دوره ی رشد
سبزی، صیفی و گلخانه ای 30-50 1-2 2 تا 3 نوبت در طول دوره ی رشد