منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال سولوکات پلاس

معرفی :

سولوکات سیترال با دارا بودن درصد مناسبی از گوگرد و قابلیت پوشش دهی کامل سطح برگ جهت محلول پاشی مناسب بوده و ترکیبی موثر جهت کنترل آفاتی نظیر پسیل می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
گوگرد عنصری (S) 25%
گوگرد کل (S) 25%

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

می توان از این ترکیب به صورت محلول پاشی به میزان 20-25 کیلوگرم در هزار لیتر آب استفاده نمود. این مقدار برای تمامی گیاهان زراعی و باغی می باشد.