منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال سولفور کیا

معرفی :

سولفور کیا با دارا بودن 80% گوگرد عنصری غیر اکسید و کاملا محلول در آب، از عناصر مورد نیاز گیاه بوده و جهت تنظیم اسیدیته آب و خاک نیز کاربرد دارد. با مصرف این ترکیب در خاک های قلیایی، عناصری مانند فسفر در خاک آزاد شده و در دسترس ریشه قرار می گیرند و به طور کلی موجب افزایش جذب عناصر ماکرو و میکرو توسط گیاه می شود در نتیجه عملکرد و کیفیت محصولات افزیش می یابد. این محصول همچنین جهت کنترل آفاتی مانند پسیل و کنه و بیماری های قارچی مانند سفیدک پودری کاربرد دارد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
گوگرد عنصری 80
مواد همراه 20

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محصولات محلول پاشی (لیتر) کود آبیاری (لیتر در هکتار)
درختان میوه 2-2.5 در هزار لیتر آب 10-15
گیاهان زراعی 1-2در هکتار 5-10
سبزی، صیفی 1-2در هکتار 5-10
گلخانه ای 1-2در هزار لیتر آب 5-10