منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

نیتروسفر

معرفی :

فسفر در خاک های قلیایی به صورت تثبیت شده و غیر قابل استفاده می باشد. استفاده از اسید فسفریک ازته سیترال (نیتروسفر) به دلیل داشتن بنیان اسیدی باعث کاهش pHخاک و افزایش سرعت جذب و حرکت عناصر در آوندهای گیاه می شود. همچنین این ترکیب یک منبع مناسب جهت تامین فسفر مورد نیاز گیاهان می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 5±0.5
فسفر قابل استفاده (P2O5) 40±1
pH 1.8±0.5
شماره ثبت ماده کودی: 16017

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول کود آبیاری (لیتر در هکتار)
درختان میوه 30-40
گیاهان زراعی 10-20
سبزی، صیفی 10-20
محصولات گلخانه ای 20-30