منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

بوفران – تنظیم کننده pH

معرفی :

در صورت استفاده از آب های قلیایی جهت محلول پاشی و سم پاشی، کارایی کود و سم مصرفی کاهش پیدا می کند. محصول بوفران با تنظیم پی اچ آب موجب رفع این مشکل می گردد. این فرآورده را بایستی قبل از سم یا کود به تانک اضافه نمود.

ویژگی ها :

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محلول پاشی به همراه کود ها و سموم سیستم های آبیاری تحت فشار
250 گرم در هزار لیتر آب 0.5-1کیلوگرم در هزار لیتر آب