منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

فروتسال

معرفی :

سیترال فروتسال با دارا بودن درصد مناسبی از عناصر نیتروژن، روی و بر موجب افزایش رشد و توسعه گیاه، افزایش تعداد جوانه‌های زایشی، گلدهی و تشکیل میوه، عدم ریزش جوانه‌ها، ممانعت از سرمازدگی درختان و… می‌شود و در نتیجه افزایش عملکرد و بازدهی درختان را به دنبال دارد. این عناصر به سرعت توسط گیاه جذب می شوند.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 12
بر محلول (B) 1
روی محلول (Zn) 9

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول محلول پاشی زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 2-3 در هزار لیتر آب در ابتدای تورم جوانه ها پس از برداشت محصول و ابتدای خزان
گیاهان زراعی 1-2 در هکتار پیش از تشکیل گل آذین