منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال رویال

معرفی :

این محصول حاوی عناصر روی و نیتروژن می باشد. عنصر روی به مقدار کم مورد نیاز گیاه است اما در جابجایی عناصر، فعال کردن آنزیم ها و تنظیم فعالیت هورمون ها از اهمیت زیادی برخوردار است. کمبود روی موجب کاهش تعداد جوانه، ریزش برگ های جوان، ریزش گل و میوه ها قبل از رسیدن و ریز برگی می گردد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 4.5
روی محلول (Zn) 8

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول میزان مصرف (لیتر) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 1-2در هزار لیتر آب 1-2 نوبت قبل از گلدهی و طول دوره رشد
گیاهان زراعی 1.5-2 در هر هکتار 1-2 نوبت قبل از گلدهی، روش بذرمال 1 لیتر به ازای 100 کیلوگرم بذر
سبزی، صیفی، گلخانه ای 1.5-2 در هر هکتار 1-2نوبت قبل از گلدهی و طول دوره رشد