منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال بر

معرفی :

سیترال بر با دارا بودن 5.6 درصد از این عنصر در تشکیل جوانه های گل و برگ، رشد مریستم های انتهائی، افزایش جذب فسفر و پتاسیم توسط ریشه و … مورد نیاز گیاه می باشد. و در صورت کمبود این عنصر شاهد کاهش رشد جانبی، ترک خوردگی و پوسیدگی میوه ها خواهیم بود.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
بر محلول (B) 10

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول میزان مصرف (لیتر) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 1-2در هزار لیتر آب در طول فصل رویشی، تکرار بسته به شدت کمبود و نیاز گیاه
گیاهان زراعی 1.5-2 در هر هکتار در طول فصل رویشی، تکرار بسته به شدت کمبود و نیاز گیاه