منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

بردو کیا

معرفی :

بردو کیا یک قارچ کش و باکتری کش حفاظتی – تماسی است که به علت دانه بندی بسیار ریز، چسبندگی بالا و تثبیت به صورت کمپلکس روی بافت گیاه موجب حفاظتی طولانی مدت از گیاه می شود. یون های مس موجود در این ترکیب پس از جذب در دیواره سلولی باکتری یا قارچ، بر روی چندین روند فیزیولوژیکی اثر بازدارندگی همزمان داشته و موجب اختلال عمومی در متابولیسم ها و مرگ سلولی می شوند.

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محصول بیماری میزان مصرف زمان مصرف
درختان میوه سردسیری آتشک درختان میوه دانه دار
شانکر درختان میوه هسته دار
1% تحت نظر کارشناس
بادام لکه آجری بادام 1% زمستان: پس از ریزش برگ
بهار: پس از ریزش گلبرگ