منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سولفات پتاسیم 0-0-52

  • قابل توصیه برای همه خاک ها بخصوص خاک های قلیایی
  • تغلیظ شیره گیاهی و افزایش مقاومت گیاه به استرس ها
  • شستشوی رسوبات سیستم های آبیاری و قطره ای به دلیل خاصیت اسیدی
  • پیشگیری و رفع سریع علائم کمبود دو عنصر پتاسیم و گوگرد در گیاه
  • بهترین منبع عاری از نیتروژن