منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال 0-63-14

  • بر طرف کننده کمبود نیتروژن و فسفر در گیاه
  • قابل توصیه و مصرف برای انواع گیاهان زراعی، باغی و زینتی
  • مناسب جهت رشد رویشی به ویژه ریشه زایی و افزایش حجم ریشه در گیاه
  • مناسب جهت افزایش گل و جوانه های بارده